Novinky

Rozhodnutí vlády ČR o distanční výuce od 14. 10. 2020

Napsáno dne: 16. 10. 2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K 5. 10. 2020! ČTĚTE!

Napsáno dne: 18. 09. 2020

Vážení rodiče, vážení kolegové,

obracím se na Vás v době, kdy se vracíme zpět do obdobné situace jako před půl rokem. KHS ve čtvrtek rozhodla, zcela dle svých kompetencí, o zákazu osobní přítomnosti žáků v ZUŠ. Nemá žádnou cenu hledat logiku v tom, že stejní žáci 1. a 2. stupně ZŠ mohou být dopoledne přítomni výuce (pouze s nepatrnými omezeními v HV a TV) a odpoledne je jim zakázán vstup do ZUŠ. Opatření je prostě platné a vztahuje se na období od 5. do 18. 10., kdy, dle vyhlášení MŠMT, které jsme obdrželi dnes, ZUŠ „…povinně přecházejí do distanční výuky…“. Vedení AZUŠ (Asociace základních uměleckých škol) vyjednává s MZdČR a MŠMT změnu podmínek pro fungování ZUŠ v době, v níž se nacházíme. Může se tedy stát, že se do pondělka objeví nové informace, které bychom Vám samozřejmě ihned předávali.

Co nás tedy nyní čeká od 5. října: Všichni pedagogové budou vyučovat distančně v rámci současných rozvrhů, pokud nebude s rodiči dohodnuto jinak. Ke komunikaci budou využívat komunikační kanály dle vzájemné dohody a možností obou stran (telefonické hovory, on-line chat, e-maily…). Čeká nás další zkouška trpělivosti a odolnosti. Prosím Vás všechny o shovívavost a pochopení. Doufám, že, posíleni zkušeností z jarních měsíců, těch 14 dní společně zvládneme.

 

Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov

 

Absolventský koncert 26. 6. 2020

Napsáno dne: 22. 06. 2020

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Napsáno dne: 27. 05. 2020

priloha_780014889_2_příloha_čestné_prohlášení

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Napsáno dne: 13. 05. 2020

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

středa 10. 6. 2020
13-17 hodin
Mikulov

čtvrtek 11. 6. 2020
13-17 hodin
Valtice

Důležité informace k částečné obnově provozu školy od 11. 5. 2020!

Napsáno dne: 06. 05. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
v souladu s ustanovením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 dochází od 11. 5. 2020 k částečné obnově provozu Základní umělecké školy v Mikulově i jejích poboček ve Valticích a Bavorech. Na základě metodiky pro ZUŠ vydané MŠMT pro dodržování hygienických opatření je možné v naší škole prozatím otevřít prezenční výuku pouze hudebního oboru s individuální či skupinovou (1-2 žáci v učebně) výukou. Ta bude probíhat podle původních rozvrhů hodin. Hromadné výuky (výtvarný a taneční obor, hudební nauka, grafický design, sborový zpěv a souborové hry) zůstávají zatím dále v režimu distanční výuky.

Organizace výuky bude zajištěna dle metodiky OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydané Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy:
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Žáci jsou povinni pro vstup do budovy přinést s sebou potvrzené čestné prohlášení – viz příloha e-mailu.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatel-ném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

Rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny:
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení (v příloze):
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem:
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení neobvyklé situace.

Mimořádná situace!!!

Napsáno dne: 10. 03. 2020

Vážení rodiče, 

na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a odboru školství Jihomoravského kraje je počínaje zítřkem 11. 3. 2020 uzavřena škola pro všechny žáky i účastníky kurzů, a to do odvolání. Další informace budou uveřejňovány na webových stránkách školy a prostřednictvím systému iZUŠ.

Děkujeme za pochopení.

 
Ing. Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov

Jak bylo na XII. Reprezentačním plese SRPDŠ při ZUŠ Mikulov

Napsáno dne: 06. 03. 2020

 

SRPDŠ při Základní umělecké škole v Mikulově v pátek 28. února v prostorách hotelu Galant pořádalo 12. reprezentační ples školy. Společenské setkání pedagogů a vedení školy s rodiči a přáteli školy bylo okořeněno několika vystoupeními žáků ZUŠ. Úvodních fanfár se zhostilo Žesťové kvarteto pod vedením Karola Porubského, v lobby baru hotelu hosty vítala CM Kolík pod vedením Alexandra Vilhema. Úspěch již tradičně zaznamenal i Dechový orchestr školy pod taktovkou Jaroslava Pospíšila. Vystoupení starších žákyň oboru Soudobý tanec pod pedagogickým dozorem Hany Dobrovolné nastínilo podobu připravovaného projektu Tanečního oboru; letošní téma závěrečného vystoupení tanečníků a výstavy prací žáků Výtvarného oboru nese podtitul Podmořský svět a již nyní Vás tímto srdečně zveme do Městského kina Mikulov, kde se projekt 14. května uskuteční. Všem žákům za připravený program děkujeme!

K poslechu a tanci bavila valtická skupina Šarže 54. Hosté mohli své hudební preference rozdělit mezi cimbálovou muziku (Klaret) a jazzové harmonie (JAZZ Report). Vyvrcholením večera bylo vystoupení Salonního orchestru složeného z pedagogů ZUŠ Mikulov. Orchestr nabídl slavné melodie ze studnice vídeňských valčíků a svými dvěma vstupy ohraničil losování tomboly. Dary do tomboly věnovali rodiče žáků školy a sponzoři. Všem za poskytnuté dary srdečně děkujeme a výhercům gratulujeme!

Taktéž děkujeme všem hostům za účast na společenském večeru. Speciální díky patří všem, kteří se osobně podíleli na programu večera a produkčně zaštítili přípravu plesu. Nemalé skupině hostů v podobě tanečníků Mikulovské tančírny děkujeme za fundované ovládnutí parketu a již nyní se těšíme na další v pořadí již 13. reprezentační ples školy!

 

Úspěchy žáků na soutěžích a v přijímacím řízení na umělecké střední školy 2020

Napsáno dne: 06. 03. 2020

Výsledky žáků na soutěžích a úspěšné složení talentových zkoušek na střední školy s uměleckým zaměřením

 

Každoroční účast žáků ZUŠ Mikulov na soutěžích a úspěchy vedoucí k postupu do krajských a celostátních kol jsou dobrou vizitkou práce žáků, jejich učitelů, ale i rodičů, kteří své děti v jejich úsilí podporují. V letošním školním roce byla pro hudební obory základních uměleckých škol vypsána soutěž klavíristů, posluchačů oborů smyčcových nástrojů a kytary a soutěž pro mladé výtvarníky „Oči dokořán“. ZUŠ v Mikulově se v letošním školním roce stala pořádající školou okresního kola soutěže pro obor smyčcových nástrojů (11. 3.) a krajského kola soutěže klavíristů (1.–2. 4.).  Všem soutěžícím zastupujícím naši školu přejeme pevné nervy a mnoho úspěchů!

 

Nad rámec soutěží základních uměleckých škol se naši žáci účastní také soutěží vyhlášených jinými organizacemi. Takovou je například Karlovarský skřivánek. Krajského kola této pěvecké soutěže se ze třídy MgA. Vítězslava Noska účastnili Zoe Abrahamová a Ondřej Toth, oba ve svých kategoriích získali 1. místo a postupují do celorepublikového kola v Karlových Varech, které proběhne 23. – 25. března. Zpěvákům přejeme mnoho zdaru!

 

Stejnou měrou si vážíme i úspěchů našich starších žáků, kteří ve studiu vybraného oboru hodlají pokračovat i na středních uměleckých školách vychovávajících k profesionálnímu uchopení uměleckého oboru. Velký dík patří pedagogům: paní učitelce Mgr. Jarmile Čajkové, Mgr. Karlovi Frantelovi, MgA. Zdeňce Benešové a Mgr. Danielu Kamenárovi, kteří své svěřence úspěšně dovedli k talentovým zkouškám na SŠ uměleckého zaměření.

 

Žáci VO ze třídy Mgr. Jarmily Čajkové:

Sára Vočková – SŠUM Brno, obor Malba

Tereza Picková – Střední škola Strážnice, obor Grafický design

Tereza Přindišová – Soukromá střední průmyslový škola Břeclav, obor Grafický design

Lukáš Křižák – SPŠ nábytkářská Bystřice pod Hostýnem, obor uměleckořemeslné zpracování dřeva

Vanesa Štyksová – Střední škola Strážnice

 

Žákyně VO ze třídy Mgr. Karla Frantela:

Klára Floriánová – Cultus Sedlec (Břeclav)

 

Posluchačky VO ze třídy MgA. Zdeňky Benešové:

Patricie Stefanie Hakalová – grafický design Hodonín

Anastasia Komarova –  Design oděvu – SŠUD Brno

Marie Komarova – Motion design – SŠUD Brno

 

Posluchačka oboru Fotografie ze třídy Mgr. Daniela Kamenára:

Tereza Ilčíková – SŠUD Brno, obor fotografie

 

Všem posluchačům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí na cestě k dalšímu vzdělávání v jimi vybraném oboru. Sledování uměleckého vývoje našich absolventů patří k největším oceněním pedagogů i samotné školy.

Kytarový večer 2. 3. 2020

Napsáno dne: 17. 02. 2020