Obory

Hudební obor

Typy studia

Základní umělecké vzdělávání se člení na přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.

přípravné studium je určeno pro děti od 5 do 6 let. Cílem přípravného studia je ověřování a rozvoj tvořivých schopností dětí, rozvoj vnímání hudby a zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k získání elementárních návyků a dovedností, důležitých pro další umělecký vývoj.
Rozsah studia v 1. přípravném ročníku obsahuje individuální hodinu hry na nástroj v délce 45 minut. Ve 2. přípravném ročníku žák navštěvuje individuální hodinu hry na nástroj v délce 45 minut a přípravnou hudební výchovu (PHV) v délce 45 minut týdně.

základní studium hudebního oboru ‒ I. stupeň probíhá v rozsahu jedné individuální vyučovací hodiny hry na nástroj a jedné kolektivní vyučovací hodiny hudební nauky (v 1.-4. ročníku) o délce 45 minut týdně. Od 3. ročníku se obsah studia rozšiřuje o povinnost navštěvovat kolektivní výuku skupinové praxe v rozsahu 45 minut týdně. Studium je určeno pro žáky od 7 let. Toto studium je zaměřeno na rozvoj individuálních schopností žáka a připravuje děti na neprofesionální umělecké aktivity nebo na vzdělávání ve středních školách uměleckého a pedagogického zaměření.

základní studium ‒ II. stupeň je zaměřeno na praktické uplatňování získaných dovedností a na hlubší rozvoj umělecké činnosti. Probíhá v rozsahu jedné vyučovací hodiny hry na nástroj a jedné vyučovací hodiny skupinové praxe. Studium se zaměřuje též na přípravu ke studiu na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin ‒ pro mimořádně talentované žáky, poskytuje možnost hlubšího a obsahově náročnějšího studia.

studium pro přípravu ke studiu na středních odborných školách a na pedagogických a filozofických fakultách je zaměřeno především na získávání dovedností a znalostí požadovaných u přijímacích řízení na školách tohoto typu.

studium pro dospělé ‒ zahrnuje stejné typy jako u studia základního. Mohou se zde vzdělávat začátečníci i pokročilejší studenti. Výuka umožňuje další rozvoj v uměleckých oblastech v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání.

Oddělení klávesových nástrojů


MgA. Žaneta Bartová
klavír, varhany, klavírní korepetice

Mgr. Jana Grygarová
vedoucí oddělení, klavír, klavírní korepetice

Mgr. Silvana Karafiátová
klavír, klavírní korepetice

Gabriela Lahodová
klavír, keyboard

MgA. Jarmila Mazourová
klavír

BcA. Lucie Škrháková
klavír, klavírní korepetice
 

Hra na klavír

Hra na klavír zahrnuje výuku sólové interpretace a dále čtyřruční hru, klavírní doprovod, elementární improvizaci, hru z listu a komorní hru.

Doporučený začátek studia je ve věku 7 let, dle individuálních schopností dítěte lze začít i dříve.

Hra na elektronické klávesové nástroje (keyboard)

Studium je určeno především zájemcům o soudobou hudbu a těm, kteří chtějí tento nástroj využít jako doprovod ke zpěvu nebo ke hře na jednohlasý hudební nástroj.

Hra na keyboard se vyučuje individuálně nebo ve dvoučlenných skupinách.

Hra na varhany

Hra na varhany předpokládá absolvování tří ročníků výuky hry na klavír a vyžaduje kromě hudebního nadání také značnou fyzickou vyspělost. Vedle sólové interpretace se vyučuje hra z listu, vokální a instrumentální doprovod a improvizace.

Oddělení smyčcových nástrojů


Mgr. Lucie Huserková, Ph.D.
housle

David Křivský
housle

Věra Kunovová
vedoucí oddělení, housle

MgA. Eva Malhocká
housle

Josef Malhocký
kontrabas

Irena Mrázková
housle, viola

Helena Slavíková
housle

Veronika Svačinová
housle

MgA. Lukáš Svoboda
violoncello

Ing. Jiří Vrbka
housle, kontrabas
 

Výuka hry na smyčcové nástroje začíná ve věku 7 let, u zvláště nadaných dětí i dříve. Kromě sólové hry se vyučuje hra z listu, komorní a souborová hra.

Oddělení dechových a bicích nástrojů


Simona Benáčková
příčná flétna, zobcové flétny

Luděk Dwořáček
klarinet, saxofon,
zobcové flétny

Mgr. Michaela Krahulová
klarinet, saxofon,
zobcové flétny

Hana Pavelková
bicí nástroje

BcA. Jaroslav Pospíšil
žesťové nástroje

Barbora Pospíšilová
vedoucí oddělení, klarinet, zobcové flétny, saxofon

Tomáš Urbanec
žesťové nástroje

Alexander Vilhem
klarinet, saxofon, zobcová flétna
 

Hra na dechové nástroje se vyučuje od 7 let jako hlavní nástroj nebo jako přípravný dechový nástroj. Vyučuje se individuálně nebo ve skupině
2–4 žáků.

Oddělení lidových nástrojů a zpěvu


MgA. Denisa Bílá
zpěv

Helena Břečková
akordeon

Dan Janál
kytara

Josef Malhocký
baskytara

MgA. Vít Nosek
zpěv

Mgr. Václav Peša
zpěv

Mgr. Jaroslav Pimek
kytara, elektrická kytara

Petr Spěvák, MEd.
vedoucí oddělení, cimbál

Renata Tomanová
kytara

Alexander Vilhem
kytara
 

Hra na akordeon obsahuje kromě hry na nástroj i přípravu k souhře, hru z listu, elementární improvizaci a souborovou hru. Studium se doporučuje od 7 let.

Hra na kytaru se doporučuje od 7 let. Vyučuje se sólová hra, příprava k souhře, hra z listu, komorní hra, doprovod a improvizace. Výuka probíhá individuálně nebo ve skupině 2 žáků.

Hra na elektrickou kytaru a baskytaru se doporučuje fyzicky vyspělejším žákům se zájmem o soudobou populární nebo jazzovou hudbu.

Pěvecká hlasová výchova je doporučena pro žáky od 7 let.

Hra na cimbál je doporučena pro žáky od 7 let. Vyučuje se hra na nástroj, hra z listu, příprava k souhře a elementární improvizace.

Oddělení hudební nauky


MgA. Žaneta Bartová
HN, Mikulov

Mgr. Lucie Huserková, Ph.D.
HN, PHV, Mikulov

MgA. Eva Malhocká
HN, PHV, Valtice

Josef Malhocký
HN, Valtice
 

Hudební nauka je součástí výuky hudebního oboru od přípravného stupně až po pátý ročník základního studia. V tomto předmětu se žáci seznámí se základními hudebními disciplinami, naučí se nejdůležitější hudební pojmy a charakteristické znaky hudebního vyjadřování v jednotlivých historických epochách, získají základní povědomí o hudebních formách a o výstavbě skladeb.

Konzultační hodiny:
K doplnění znalostí z předmětu Hudební nauka jsou žákům k dispozici konzultační hodiny vždy 1. pondělí v měsíci v době od 13.50 do 16.05 hod. v učebně HN.

Taneční obor


Hana Dobrovolná
baletní přípravka, soudobý a lidový tanec

Alexander Vilhem
klavírní korepetice
 

Taneční obor umožňuje žákům prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit systematicky rozvíjet jejich tělesné a duševní dispozice. Žáci se seznámí se základy tanečních technik, naučí se rozvíjet a kultivovat své koordinační, silové a vytrvalostní schopnosti. Současně s taneční produkcí a interpretací se žáci učí chápat obsah uměleckého díla a tanečního umění v souvislostech.

V tanečním oboru na mikulovské ZUŠ jsou také vyučovány taneční soubory s folklorním zaměřením. Výuka žáků v těchto souborech je orientována jednak na rozvoj taneční techniky včetně klasického tance (taneční a pohybová průprava), jednak je přizpůsobena zaměření souborů na folklorní tanec.

Od školního roku 2009–2010 je vyučována také samostatná třída se zaměřením na klasický tanec (baletní přípravka).

Studium tanečního oboru je organizováno ve třech věkových kategoriích. Přípravná taneční výchova (PTV) pro děti od 5 do 7 let, I. stupeň pro žáky od 7 let a II. stupeň pro žáky od 14 let.

Výtvarný obor


Mgr. Jarmila Čajková
vedoucí hromadných výuk, VO Mikulov

Mgr. Karel Frantel
VO Mikulov

Mgr. Martina Chaloupková
filmová a audiovizuální
tvorba

Mgr. Daniel Kamenár
digitální fotografie a počítačová grafika

Tomáš Stehlík
grafický design

MgA. Zdeňka Žďárská Benešová
VO Valtice
 

Vyučování ve výtvarném oboru je zaměřeno na dvě základní oblasti – výtvarné vyjadřování a výtvarná kultura. Zde žáci rozvíjejí své výtvarné schopnosti, vnímání, myšlení a vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost. Mimo to se žáci seznamují s historií a vývojem výtvarného umění a s uměleckou tvorbou v jednotlivých historických etapách.

Studium je rozděleno na přípravný stupeň pro žáky od 5 let, I. stupeň pro žáky od 7 let a II. stupeň pro žáky od 14 let a studium pro dospělé. Škola také připravuje žáky pro studium na středních a vysokých školách uměleckého, pedagogického a filozofického směru.

Ve výtvarném oboru se vyučují předměty: kresba, malba, grafika, dekorativní činnost, modelování, keramika, grafický design, digitální fotografie, filmová a audiovizuální tvorba a vybrané statě z teorie umění.

Digitální fotografie je ve škole vyučována od školního roku 2009/2010. Žáci pracují v multimediální učebně, která umožňuje díky své počítačové i programové výbavě jak práci s fotografií ve Photoshopu, tak i výtvarnou tvorbu s využitím grafických programů. Součástí výuky je i práce s analogovým fotoaparátem a zpracování filmového materiálu v temné komoře.

Studenti grafického designu se seznámí s prací v profesionálním softwaru pro 2D i 3D grafiku. Osvojí si modelování, texturování, svícení či simulaci fyzikálních jevů. Naučí se pracovat s nástroji pro tvorbu grafických scén a získají praktické dovednosti pro využití počítačové grafiky pro filmový a herní průmysl.

Literárně-dramatický obor


BcA. Lenka Dobrovolná
LDO Mikulov
 

Literárně-dramatický obor (LDO) v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím tvořivých činností rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Divadelní obor rozvíjí a kultivuje hlavní komunikační prostředky žáků a poskytuje příležitost rozvíjet jejich osobnost vlastní tvořivostí, vyjadřováním svých názorů, projevem svých vnitřních prožitků a představivosti. LDO se tak stává významným nástrojem sociability žáků, jejich emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly.

Žáci získávají představu o tvoření divadelní inscenace, stávají se její součástí, napomáhají k tvorbě výsledného divadelního tvaru a jsou systematicky vedeni k veřejnému vystupování formou divadelního představení nebo přednesu. Součástí výuky je probuzení zájmu a vytvoření povědomí žáků o historii i současnosti literární a divadelní tvorby.

Vzdělání získané v literárně-dramatickém oboru mohou žáci využít v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatní nezbytné specifické komunikační dovednosti a vysoká míra empatie.