Zpráva o činnosti školy v roce 2013 (vybrané části)

 

Základní údaje o škole:

Název školy, sídlo, právní forma, IČO:

Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav

Náměstí 28, 692 01 Mikulov

příspěvková organizace

IČO 65337913

E-mail: zus.mikulov@bv.orgman.czinfo@zus-mikulov.cz

Web: www.zus-mikulov.cz

Telefon: 519 510 764, 724 303 833

Fax: 519 511 788

Zřizovatel: KÚ Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Ředitel školy, adresa bydliště:

Ing. Jiří Vrbka

1. května 122

692 01 Mikulov

Statutární zástupce statutárního orgánu: 

Mgr. Karel Frantel, statutární zástupce ředitele

Koněvova 38

692 01 Mikulov

 

Cílová kapacita školy: 605 žáků

 

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

 

Škola poskytuje žákům a studentům základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech v souladu s právními předpisy. Plní zejména ustanovení zákona číslo 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, a vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Tato vyhláška stanovuje procesní pravidla o organizaci základního uměleckého vzdělání, o podmínkách přijímání uchazečů, o hodnocení žáků, o postupu žáka do vyššího ročníku, o opravných zkouškách, o komisionálních zkouškách, o ukončení vzdělání, o úplatě za vzdělání aj.

ZUŠ Mikulov je školou čtyřoborovou. Výuka v roce 2013 byla však organizována pouze ve třech oborech: hudebním (HO), tanečním (TO) a výtvarném (VO).

Škola poskytuje žákům a studentům základní vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech v souladu s platnými právními předpisy. Plní zejména ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, dále se řídí Novou zřizovací listinou, Zásadami vztahů JMK k PO, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími předpisy.

ZUŠ Mikulov v roce 2013 vyučovala přípravné výuky, první a druhé ročníky I. a II. stupně a SPD podle vlastního ŠVP; ve vyšších ročnících vyučujeme nadále v hudebním oboru podle učebních plánů pro základní umělecké školy schválených MŠMT ČR pod č. j. 18418/95-25, ve výtvarném oboru podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod č. j. 15865/2000-22 a upravených učebních plánů schválených pod č. j. 1855/2002-22. Výuka tanečního oboru probíhá podle vzdělávacího programu pro I. stupeň základního studia schváleného MŠMT pod č. j. 15865/2000-22 a upravených učebních plánů přípravného studia a I. stupně základního studia schválených pod č. j. 17620/2003-22 a podle vzdělávacího programu pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia pod č. j. 17621/2003-22.

 

Cílová kapacita školy

Pro školní rok 2013/2014 byla nařízením zřizovatele snížena kapacita HO individuálního o 3 % oproti stavu předcházejícího roku, což v případě naší školy činilo 11 žáků. Ve VO, TO a v kolektivní výuce HO nám byl zachován stav podle skutečnosti předchozího školního roku. Jelikož zájem o výuku všech tří vyučovaných oborů byl i v roce 2013 vysoký, povolenou maximální kapacitu školy jsme zcela naplnili.

 

Cílová kapacita školy                                                                               605 žáků

Maximální kapacita školy – školní rok 2013/2014                                    593 žáků

Obor hudební individuální                                                                        349 žáků

Obor hudební kolektivní                                                                               9 žáků

Obor výtvarný                                                                                          145 žáků

Obor taneční                                                                                             90 žáků

 

Organizace výuky

Výuka je organizována na kmenové škole v Mikulově a na dalších místech poskytovaného vzdělávání ve Valticích a Bavorech. K 30. 9. 2013 činil celkový počet 593 vyučovaných žáků. Nejnavštěvovanější je kmenová škola v Mikulově (448 žáků, tj. 75 %), dále následují Valtice (129 žáků, tj. 22 %) a Bavory (16 žáků, tj. 3 %).

 

Stabilizace počtu vyučovaných žáků

V letech 2009–2012 lze sledovat tendenci ke stabilizaci až mírnému nárůstu počtu vyučovaných žáků (569/2009 – 576/2010 – 570/2011 – 604/2012). Kapacita TO byla naplňována beze zbytku (90 žáků), VO také (145 žáků), HO jsme v roce 2012 naplnili z 92 % (369 žáků). Cílová kapacita školy byla naplněna z 99,8 %. Po snížení kapacity o výše zmíněná 3 % jsme sice naplnili maximální zřizovatelem povolenou kapacitu na 100 %, ale z cílové kapacity školy činil počet vyučovaných žáků pouze 98 %.

Zajímavý údaj nám dává i srovnání počtu mikulovských a přespolních žáků. Dětí s trvalým bydlištěm v Mikulově navštěvuje školu 289, tj. 49 %, dětí s bydlištěm v okolních obcích 304, což tvoří 51 % z celkového počtu žáků. Poměr mikulovských a přespolních žáků se tak oproti loňskému roku obrátil. Poměrně vysoké zastoupení dojíždějících žáků klade vyšší nároky jak na tvorbu rozvrhů, tak i na splnění všech povinností vyplývajících z učebních plánů a z ŠVP.

 

Výsledky soutěží

V soutěžním roce 2013 probíhala soutěž v komorní hře na smyčcové nástroje, v komorní hře na dechové nástroje a premiérově ve hře na EKN. Naši žáci se zúčastnili soutěží ve všech vyhlášených kategoriích a dosáhli následujících výsledků:

V okresních kolech získali naši žáci 11 umístění na 1. místě a 2 umístění na 2. místě. V krajských kolech jsme obsadili 4 x 1. místo, 1 x 2. místo a 5 x 3. místo. V ústředním kole soutěže v komorní hře smyčcových souborů získali naši žáci ČU.

Je na místě uvést, že soutěžím věnujeme každoročně na naší škole velkou pozornost, což je zřejmé zejména z počtu účastníků v jednotlivých oborech. Tento údaj vyniká zejména ve srovnání s počty soutěžících z ostatních škol břeclavského okresu. Chtěl bych tímto vyzdvihnout aktivitu a přístup svých kolegů, kteří chápou účast v soutěžích jako důležitou a významnou součást výchovně-vzdělávacího procesu na základní umělecké škole.

  

Přehled akcí v roce 2013

V přehledu jsou uvedeny zvlášť školní akce, kterých jsme uskutečnili rovných 40, a zvlášť akce mimoškolní pro veřejnost, jichž bylo v roce 2014 provedeno 54. V součtu jsme tedy v roce 2014 uskutečnili celkem 94 školních a veřejných kulturních akcí.

 

Akce školní 2013

 

18. 1.

V. reprezentační ples SRPDŠ při ZUŠ Mikulov

29. 1.

Školní kolo soutěží ZUŠ – komorní soubory s převahou dech. nástrojů

7. 2.

Okresní kolo soutěží ZUŠ – komorní soubory s převahou dech. nástrojů

21. 2.

Školní kolo soutěží ZUŠ – EKN

26. 2.

Koncert učitelů

1. 3.

Okresní kolo soutěží ZUŠ – EKN (pořadatelství)

5. 3.

Hudební podvečer

8. 3.

Krajské kolo soutěží ZUŠ – komorní soubory s převahou dechových nástrojů

25. 3.

Velikonoční koncert Valtice

26. 3.

Žákovský koncert Mikulov

27. 3.

Krajské kolo soutěží ZUŠ – EKN

4. 4.

Krajské kolo soutěží ZUŠ – smyčcové soubory

9. 4.

Hudební podvečer

16. 4.

Koncert v partnerské škole − Galanta (SR)

30. 4.

Hudební podvečer

9. a 10. 5.

Houslová soutěž − Kociánovo Ústí

14. 5.

Koncert Hrajeme maminkám

17. − 19. 5.

ÚK soutěže ZUŠ − komorní soubory s převahou smyčcových nástrojů Jindřichův Hradec

28. 5.

Absolventský koncert

29. 5.

Vystoupení pro MŠ Zelený ráj

4. 6.

Závěrečný koncert Mikulov

5. 6.

Vystoupení v programu festivalu Mozartovy děti − Brno

6. 6.

Závěrečný koncert Valtice

7. 6.

Vernisáž výstavy VO Mikulov

12. 6.

Výchovný koncert pro ZŠ

12. 6.

Závěrečný koncert Hlohovec

13. 6.

Závěrečný koncert Bavory

14. 6.

Vernisáž výstavy VO Valtice

18. 6.

Závěrečné vystoupení TO

19. 6.

Zápis dětí do ZUŠ Mikulov

20. 6.

Výchovný koncert Valtice

24. 6.

Zápis do ZUŠ Valtice

26. 6.

Slavnostní zakončení školního roku

19. 11.

Zahajovací žákovský koncert

22. 11.

Přehlídka „Taneční mládí“ Dolní Bojanovice

10. 12.

Vernisáž výstavy VO − Chorvatské inspirace

10. 12.

Vánoční koncert Mikulov

12. 12.

Vánoční koncert Valtice

17. 12.

Vánoční koncert Bavory

18. 12.

Adventní koncert Komorního orchestru ZUŠ s pěveckým sborem Gaudium

 

Akce mimoškolní 2013

 

12. 1.

Česká mše vánoční Troskotovice

2. 2.

Fašank Hlohovec – CM Fagán

5. 2.

Prohlídka školy pro členy Klubu důchodců

9. 2.

Fašank Valtice – Valtičánek

6. 3.

Vystoupení v klubu důchodců

6. 3.

Koncert studentů Konzervatoře Brno

9. 3.

Vystoupení Hlohovec − CM Valtičánek

21. 3.

Koncert violoncellisty Petra Nouzovského

23. 3.

Přehlídka lid. souborů − Mor. Žižkov

30. −31. 3.

Velikonoční Mikulov – soubory školy

7. 4.

Přehlídka lid. souborů − Mikulov

20. 4.

Vystoupení Hlohovec − CM Fagán

20. 4.

Vystoupení na křtu katalogu Výtvarné sympozium Dílna

26. 4.

Vystoupení na lékařském kongresu − Zámek Mikulov

1. 5.

Den lidových řemesel − Mor. Nová Ves

2.−5. 5.

Broumovská klávesa (mezinárodní klavírní soutěž, spolupořadatelství)

11. 5.

Pod Taneční horou (soubory školy)

16. 5.

Vystoupení Hlohovec − CM Fagán

19. 5.

Den matek Valtice – Valtičánek

25. 5.

Slavnosti města Mikulov, ocenění dětí za rok 2012

25. 5.

Slavnosti růžových vín Valtice

26. 5.

Přehlídka dětských cimbálových muzik

26.5.

Koncert Komorního orchestru ZUŠ − obřad. síň židovského hřbitova

30.−31. 5.

Přehlídka dětských lidových souborů − Jablunkov

3. 6.

Vernisáž v Městské knihovně

7. 6.

Pocta Karlu Krautgartnerovi – vystoupení souboru Junior Band

8. 6.

Vernisáž výstavy VO

16. 6.

Přehlídka dechových mládežnických muzik

31. 8.

Vystoupení Mikulov − CM Valtičánek

7. 9.

Pálavské vinobraní Mikulov

7. 9.

Vinobraní Mor. Nová Ves

14. 9.

100 let ZŠ Pavlovská

14. 9.

Vernisáž výstavy v galerii „U ní“

14. 9.

Cyklobraní Valtice

28. 9.

Vystoupení Valtice − CM Fagán

2. 10.

Klub důchodců

3. 10.

Den seniorů − Zámek Mikulov

4. −5. 10.

Vinobraní Valtice

9. 11.

Svatomartinský Mikulov

9. 11.

Vystoupení Hlohovec − CM Fagán

11. 11.

Vernisáž výstavy − Městská knihovna

16. 11.

Vystoupení Hlohovec − CM Valtičánek

24. 11.

Vystoupení Valtice − CM Valtičánek

30. 11.

Vystoupení Hlohovec − CM Fagán

1. 12.

Adventní koncert − Zámek Mikulov

1. 12.

Advent Valtice

1. 12.

Rozsvěcení vánočního stromu – pěvecké oddělení

11. 12.

Vánoční zpívání s Břeclavským Deníkem

12. 12.

Vánoční vystoupení − Domov důchodců Valtice

16. 12.

Vánoční vystoupení − Klentnice

20. 12.

Vánoční besídka Hlohovec − CM Fagán

20. 12.

Koncert v kostele sv. Jana Křtitele

22. 12.

Vánoční koncert − kostel Valtice

27. 12.

Svěcení vína Hlohovec − CM Fagán

 

Charakteristika vyučovaných oborů

 

Hudební obor

Hudební obor zůstává počtem žáků trvale nejsilnějším oborem školy. Největší zájem je o studium smyčcových, klávesových a strunných nástrojů, o pěveckou výuku a hru na cimbál. V oddělení dechových nástrojů přetrvává zájem o dřevěné dechové nástroje, ale zejména v posledních letech jsme zaznamenali i zvýšení zájmu o hru na žestě, takže v současnosti vyučujeme 17 trubek, 1 tubu a 3 barytony. Pozitivní je i nárůst zájmu o hru na akordeon.

Potěšitelně vysoký je zájem žáků o souborové hry. Na škole již řadu let stabilně pracuje ně-kolik souborů. Jmenovitě se jedná o čtyři cimbálové muziky – malou a velkou cimbálovou muziku v Mikulově a cimbálové muziky Valtičánek a Fagán ve Valticích, dále taneční soubor „Junior Band“, Komorní orchestr ZUŠ Mikulov, dechový orchestr „Harcovníci“, flétnový soubor a pěvecký sbor. Všechny tyto soubory se aktivně účastní kulturního dění ve městě a okolí. Cimbálové muziky dlouhodobě spolupracují s dětskými národopisnými soubory Palavánek a Palavěnka, Valtičánek se souborem Borověnka ve Valticích. Všechny soubory školy pravidelně vystupují na akcích pořádaných Regionálním muzeem v Mikulově, kulturním střediskem, Klubem důchodců, účinkují na vernisážích v městských i soukromých galeriích města, připravují programy pro základní školy v Mikulově, Valticích a okolí. Pokračuje také spolu-práce s partnerskou ZUŠ ve slovenské Galantě, s níž připravujeme společné projekty, vzájemně se navštěvujeme a pořádáme výměnné koncerty.

 

Taneční obor

Taneční obor pokračoval v intencích roku 2012. Naplněnost oboru je 100 %, nadále se osvědčuje spolupráce s dětskými folklorními soubory v Mikulově.

V TO jsou vyučována oddělení s těžištěm výuky v lidovém tanci, v taneční průpravě i v baletní přípravce, v níž vyučujeme již tři oddělení.

Díky dobré spolupráci s vedením MŠ Habánská byla v roce 2013 opět připravena vystoupení a ukázkové hodiny v prostorách MŠ pro rodiče dětí z předškolních tříd. Navázali jsme tím na praxi z předchozích let. Díky této aktivitě se daří s rodiči dětí z MŠ navázat bližší kontakt a přiblížit jim ukázkami i slovem možnosti, které naše škola nabízí jejich dětem.

Zajímavou aktivitou TO je vedení baletních kurzů pro dospělé v rámci doplňkové činnosti. Tyto kurzy původně vznikly na základě podnětu maminek dětí – žákyň baletní přípravky. Kurzy navštěvují maminky našich žáků i další zájemkyně z veřejností.

 

Výtvarný obor

Po hudebním oboru nejpočetnějším oborem na škole je výtvarný obor. Zájem o jeho studium je odrazem výborných výsledků práce našich učitelů a též její důsledné prezentace. Zveřejňování výsledků práce žáků VO je během roku věnována velká pozornost, a to jednak v prostorách školy, kde jsou vystavované práce pravidelně obměňovány, jednak ve výstavních síních ve městě. Zde je vždy koncem školního roku uspořádána výstava žákovských prací s vernisáží a hudebním programem žáků. V roce 2013 byla tato výstava podruhé instalována v soukromé galerii Konvent manželů Knorrových, jejichž děti navštěvují naši ZUŠ. Vernisáž výstavy, na níž vystoupil i hudební soubor ZUŠ Petit, byla navštívena početným publikem a měla velký úspěch.

Ve výtvarném oboru na pobočce ve Valticích zaznamenáváme stále velký zájem o přijetí dětí. Zde je nutno opět vyzvednout výbornou spolupráci s vedením tamní ZŠ, která nám pronajímá výtvarný ateliér i s vybavením.

Vedle tradičních výtvarných technik a keramiky je ve škole vyučována i digitální fotografie a počítačová grafika a nově i analogová fotografie, k jejíž výuce byla pořízena a vybavena fotokomora. Při této výuce nachází též uplatnění výborně vybavená počítačová třída.

 

Program pro předškolní děti

Ve spolupráci s MŠ realizuje škola speciální program pro děti předškolního věku, kde se seznamují se všemi vyučovanými obory a s prostředím školy. V roce 2013 absolvovaly tento program celkem 34 děti. Díky velmi dobré spolupráci s ředitelkou MŠ Habánská i s rodiči předškolních dětí se následně daří přechod většiny absolventů tohoto předškolního programu do ZUŠ i v období jejich školní docházky.

 

II. Plnění úkolů v personální oblasti

 

Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období

K 31. 12. 2013 pracovali v ZUŠ Mikulov celkem 34 zaměstnanci, z toho 30 pedagogických a 4 nepedagogičtí pracovníci.

 

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období

V roce 2013 odešly dvě kolegyně (MD), tři kolegyně se vrátily z MD a nově byl přijat jeden pedagogický pracovník (zástup za MD). K 31. 12. 2013 máme čtyři kolegyně na MD nebo RD.

K 31. 12. 2013 byl ukončen pracovní poměr se školnicí a uklízečkou, noví pracovníci nastoupili na uvolněné místo k 1. 1. 2014.

 

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období

Dodržování předpisů BOZP a PO je sledováno podle plánu kontrolní činnosti a platných předpisů. Odpovědní pracovníci mají platná proškolení. Proškolení všech zaměstnanců bylo provedeno v přípravném týdnu v srpnu a zůstává v platnosti po celý rok. Proškolení žáků proběhlo v úvodních hodinách a jsou o něm vedeny záznamy v třídních knihách. Noví zaměstnanci jsou proškolováni zástupcem ředitele školy o BOZP a PO vždy při přijetí do zaměstnání.

V roce 2013 nebyl nezaznamenán žádný pracovní úraz.

 

 

V Mikulově dne 25. 2. 2014

 

Ing. Jiří Vrbka

ředitel Základní umělecké školy Mikulov

Kompletní zpráva o činnosti je k nahlédnutí v kanceláři školy.