Školné

 PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÉ

 

Směrnice č. 4/2017

o poskytování úplaty za vzdělávání

 

 

Úplata za vzdělávání žáků v ZUŠ Mikulov se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., školním řádem
a touto směrnicí.

 

Přípravné výchovy

 

PHV kolektivní 200 Kč/měsíc 1000 Kč/pololetí
PVV 350 Kč/měsíc 1750 Kč/pololetí
PTV 300 Kč/měsíc 1500 Kč/pololetí
Mezioborové studium 150 Kč/měsíc  750 Kč/pololetí

 

Hudební obor

 

PHV individuální 350 Kč/měsíc 1750 Kč/pololetí
HO individuální 350 Kč/měsíc 1750 Kč/pololetí

Při studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se připlácí 100 Kč za každé další 0,5 hodiny.

 

Kolektivní výuky

 

VO 350 Kč/měsíc 1750 Kč/pololetí
TO 300 Kč/měsíc 1500 Kč/pololetí

 

Studium pro dospělé (SPD)

 

SPD (studenti nevýděleční) dle oborů dle oborů
SPD (výdělečně činní) 500 Kč/měsíc 2500 Kč/pololetí

 

Při absenci žáka ze zdravotních důvodů, trvající nejméně jeden celý kalendářní měsíc a doložené lékařským potvrzením, může ředitel školy na žádost zákonných zástupců rozhodnout o vrácení školného za tento měsíc.

 

Snížení úplaty za vzdělávání

Snížení úplaty za vzdělávání může ředitel poskytnout na základě žádosti podané dospělým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.

Pro poskytnutí snížení úplaty je nutné:

  1. aby se příjmy domácnosti v rozhodném období pohybovaly v rozmezí 1,1 – 1,6 životního minima
  2. podání žádosti zákonným zástupcem (tiskopis je k dispozici v kanceláři školy)
  3. doložení příjmů domácnosti za poslední kalendářní čtvrtletí

Snížené školné se vypočítá následovně: číslo za desetinnou čárkou doloženého dosaženého životního minima odpovídá procentům stanoveného školného (např. při příjmech ve výši 1,46 životního minima bude požadované školné činit 46% z výše stanoveného školného).

 

Prominutí úplaty za vzdělávání
Úplné prominutí úplaty za vzdělávání poskytuje ředitel na základě žádosti podané dospělým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
Pro úplné prominutí úplaty je nutné:
  1. aby se příjmy domácnosti v rozhodném období pohybovaly v rozsahu do 1,09 životního minima
  2. podání žádosti zákonným zástupcem (tiskopis je k dispozici v kanceláři školy)
  3. doložení příjmů domácnosti za poslední kalendářní čtvrtletí

 

Školné se platí jednorázově za celé pololetí ke dni 15. září a 15. února. Placení v jiných intervalech povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti žáků nebo jejich zákonných zástupců.

 

Směrnice nabývá platnosti 4. 9. 2017

Směrnice nabývá účinnosti dne 4. 9. 2017

Touto směrnicí se ruší platnost směrnice č. 3/2015 ze dne 16. 6. 2015.

 

 

 

V Mikulově dne 4. 9. 2017

 

 

 

 

 

                                                                                                Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov