Důležité informace k částečné obnově provozu školy od 11. 5. 2020!

Vážení rodiče, milí žáci,
v souladu s ustanovením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 dochází od 11. 5. 2020 k částečné obnově provozu Základní umělecké školy v Mikulově i jejích poboček ve Valticích a Bavorech. Na základě metodiky pro ZUŠ vydané MŠMT pro dodržování hygienických opatření je možné v naší škole prozatím otevřít prezenční výuku pouze hudebního oboru s individuální či skupinovou (1-2 žáci v učebně) výukou. Ta bude probíhat podle původních rozvrhů hodin. Hromadné výuky (výtvarný a taneční obor, hudební nauka, grafický design, sborový zpěv a souborové hry) zůstávají zatím dále v režimu distanční výuky.

Organizace výuky bude zajištěna dle metodiky OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydané Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy:
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Žáci jsou povinni pro vstup do budovy přinést s sebou potvrzené čestné prohlášení – viz příloha e-mailu.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatel-ném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

Rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny:
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení (v příloze):
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem:
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení neobvyklé situace.

— Přidáno dne 06. 05. 2020

« zpět na úvodní stranu